پروژه ها

مدارس

 مدرسه تفرش- اراک

 مدرسه يک کلاسه شيلوه عليا- اردبیل

 مدرسه امام- اصفهان

مدرسه دخترانه عصمت- اصفهان

مدرسه شهيد عبدالله پور- اصفهان

 مدرسه نجمه فلاورجان- اصفهان

 مدرسه ابومسلم روستاي ابراهيم آباد تدين نرماشير بم- بم

مدرسه شهيد زارع- بم

 مدرسه 10 كلاسه تنبك- بوشهر

 مدرسه 16 كلاسه مالك اشتر- بوشهر

مدرسه 6 كلاسه دوبره- بوشهر

مدرسه 9 كلاسه دهخدا گناوه- بوشهر

 مدرسه ارم گناوه- بوشهر

 مدرسه پيش دانشگاهي فدك دير- بوشهر

 مدرسه دير- بوشهر

 مدرسه راهنمائي خديجه كبري- بوشهر

 مدرسه راهنمايي زنده ياد محمد كردي- بوشهر

 مدرسه شهيدبرقي- بوشهر

مدرسه10كلاسه شهيد ميگلي نژاد- بوشهر

 مدرسه سرعين- پارس آباد

مدرسه راهنمايي طلوع آزادي- تهران

 مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار- رودبار

مدرسه آقاي برهاني- تهران

 مدرسه تامين اجتماعي- تهران

 مدرسه شهيد كلانتري- تهران

مدرسه نمونه مردمي وارثان نور- تهران

 مدرسه شبانه روزي خضراء- جیرفت

 مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار- رودبار

 مدرسه ده كلاسه صادقيه سمنان- سمنان

 مدرسه محمود آباد سيرجان- سيرجان

مدرسه طالقاني شاهرود- شاهرود

 مدرسه 12 كلاسه عسلويه- عسلويه

مدرسه 10 كلاسه خدابخشي- قم

مدرسه توحيد- قم

 مدرسه شهرك مهديه- قم

مدرسه شهيد باهنر- قم

مدرسه اراج شهرك لويزان3 ارتش- کرج

سلف سرويس مدرسه شهيد مهدوي ماهان- کرمان

مدرسه 10 كلاسه فاطميه دانش زرند- کرمان

مدرسه 15 كلاسه نسيبه كرمان- کرمان

مدرسه 22بهمن روستاي عزيزآباد رستم آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه 3 كلاسه شهيد باهنر دهنو زمان آباد فهرج- کرمان

مدرسه 5 كلاسه رحمت آباد ريگان بم- کرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي كلات مالك قلعه گنج- کرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد قرني روستاي اسلام آباد زرند- کرمان

مدرسه 5 كلاسه غدير تورنج نرماشير- کرمان

مدرسه 6 كلاسه روستائي رضويه ريحانشهر- کرمان

مدرسه 9 كلاسه امام خميني(ره) بافت- کرمان

 مدرسه 9 كلاسه كارياب- کرمان

مدرسه 9كلاسه هاجربافت- کرمان

مدرسه استعداد هاي درخشان- کرمان

 مدرسه امام علي- کرمان

 مدرسه بنت الهدي سيرجان- کرمان

مدرسه جليل آباد قلعه گنج- کرمان

مدرسه حضرت فاطمه الزهرا(س) دهسرد بافت- کرمان

 مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم- کرمان

مدرسه راهنمائي3كلاسه شهداء قوام آباد- کرمان

 مدرسه راهنمايي روستاي جوشان گلبافت كرمان- کرمان

مدرسه راهنمايي عصمتيه- کرمان

 مدرسه روستاي سلطان آباد ريگان- کرمان

 مدرسه سميه كرمان- کرمان

 مدرسه شبانه روزي تازه تاٌسيس- کرمان

 مدرسه شبانه روزي هاجر- کرمان

 مدرسه شهيد بهشتي- کرمان

مدرسه6كلاسه بلال رابر- کرمان

 مدرسه شهيد قدوسي قاسم آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه علويه- کرمان

 مدرسه كارو دانش ريگان- کرمان

 مدرسه كودكان استثنائي كرمان- کرمان

مدرسه هاجر ماهان- کرمان

ساختمان مدرسه-یزد

مدرسه روستاي صلوات-ازدبیل

 مدرسه سميه بم-بم

مدرسه 12كلاسه فاضل جمعي-بوشهر

 مدرسه 8 كلاسه امام حسن ديلم-بوشهر

مدرسه دخترانه حجاب-بوشهر

 مدرسه راهنمائي حضرت مريم عامري-بوشهر

مدرسه شهيد زنگي گناوه-بوشهر

 مدرسه- 10كلاسه نبوت-بوشهر

مدرسه 6كلاسه عفت-پارس آباد

مدرسه تزكيه-تاکستان

مدرسه آئين روشن-تهران

مدرسه راهنمايي شهيد مصطفي خميني جيرفت-جيرفت

 مدرسه شهيد نادري خليل آباد-سیرجان

مدرسه 12 كلاسه شهريار-شهريار

راين مدرسه شبانه روزي پروين اعتصامي-كرمان

مدرسه 22بهمن بم-كرمان

مدرسه 3 كلاسه حسين آباد نعيم آباد فهرج-كرمان

 مدرسه 9 كلاسه اختيارآباد كرمان-كرمان

مدرسه ابوذر محمد آباد رودشور ريگان بم ومدرسه يوسف آباد ريگان بم-كرمان

 مدرسه 9 كلاسه شهيد ايرامنش كرمان-كرمان

مدرسه 9كلاسه فلسطين رابر-كرمان

مدرسه امام صادق(ع) كرمان-كرمان

مدرسه بنت الهدي جيرفت-كرمان

 مدرسه توكلي راور-كرمان

مدرسه 3کلاسه بنياد آباد- ازدبیل

 مدرسه استثنائي طهماسبي- اصفهان

 مدرسه انديشه- اصفهان

مدرسه شهيد ابراهيم دادخواه- اصفهان

 مدرسه صداقت- اصفهان

 مدرسه دخترانه نجابت- برازجان

 مدرسه سجاديه بم- بم

 مدرسه راهنمائي- بندرعباس

مدرسه 12كلاسه ام البنين- بوشهر

 مدرسه 5 كلاسه شهيد زارعي- بوشهر

مدرسه 6 كلاسه شهيد فروتن- بوشهر

مدرسه 9 كلاسه شريعتي بر دستان- بوشهر

 مدرسه بهشتي دير- بوشهر

مدرسه جنت كاكلي- بوشهر

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه گورك سادات- بوشهر

 مدرسه راهنمائي قدسي- بوشهر

 مدرسه راهنمايي شهيدفاتحي مجرد بادوله- بوشهر

مدرسه نمونه شبانه روزي- بوشهر

 مدرسه راهنمايي بیرجند- بیرجند

مدرسه مولوي- پارس آباد

 مدرسه 20 كلاسه يگانه منطقه2- تهران

مدرسه ادب- تهران

مدرسه روزبه- تهران

مدرسه مصلح الدين محمدي- تهران

مدرسه دخترانه پيام جيرفت- جیرفت

مدرسه كارو دانش- چهارمحال و بختیاری

 مدرسه صنايي- سمنان

مدرسه تربيت سيرجان- سیرجان

 مدرسه 12 كلاسه امام خميني- شاهرود

مدرسه علميه شوش- شوش

مدرسه امام خميني- قم

مدرسه ايتام امجدي- قم

 مدرسه خيريه- قم

مدرسه فضيلت- قم

مدرسه راهنمايي رسالت رابر- کرمان

خوابگاه مدرسه شبانه روزي عشايري رابر- کرمان

مدرسه 1 كلاسه علامه دهنويه كوه بادموئيه كرمان- کرمان

مدرسه 12 كلاسه حاج اكبر عرب نژاد زرند- کرمان

مدرسه 2 كلاسه حجر ابن عدي رودبار- کرمان

مدرسه 3 كلاسه حجرابن عدي رودبار- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه تفرشي- کرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي برج معاذ نرماشير- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه شهيد تاج آبادي- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه عصمتيه نظام آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه 5كلاسه پروين اعتصامي كوهبنان- کرمان

 مدرسه 6كلاسه نبوت ريحان شهر زرند- کرمان

مدرسه 9 كلاسه شاهد زرند- کرمان

 مدرسه 6 كلاسه مروست- یزد

 مدرسه امير كبير گلپايگان- اصفهان

 مدرسه سينما- اصفهان

 مدرسه صحيفه- اصفهان

 مدرسه شهيد بهشتي- تهران

مدرسه آيت الله شاه آبادي- تهران

 مدرسه دكتر حسابي- تهران

مدرسه شهيد لالي- تهران

مدرسه هفتم تير مدرس- تهران

 مدرسه داهوبي- زرند

 مدرسه علميه شادگان- شادگان

 مدرسه راهنمايي شهيد چمران- فرون آباد

 مدرسه امام موسي صدر- قم

 مدرسه حيدر آباد- قم

 مدرسه شهيد واعظي- قم

مدرسه ناصر ديوان- قم

مدرسه كودكان استثنائي بردسير-کرمان

 مدرسه نرجسيه – کار و دانش-کرمان

 مدرسه هيجده كلاسه امام خميني كرمان-کرمان

مدرسه خوشنويسان گلپايگان-گلپایگان

 مدرسه صابر-ورزده

ساختمان مدرسه – یزد

 مدرسه راهنمايي سمانه-یزد

مدرسه شهيد رفيع پور-اصفهان

مدرسه عصر انقلاب-اصفهان

مدرسه ايثار-اصفهان

مدرسه 6 كلاسه هلپه اي-بوشهر

مدرسه آزادگان اهرم-بوشهر

 مدرسه پيش دانشگاهي دكتر حسابي جم-بوشهر

 مدرسه راهنماي شهيد تهمتن باغك-بوشهر

مدرسه راهنمايي بوشهر-بوشهر

 مدرسه استقلال باغ بهادران-اصفهان

 مدرسه امام صادق-تهران

 مدرسه شهيد صياد شيرازي-تهران

راين مدرسه شبانه روزي پروين اعتصامي-كرمان

مدرسه 22بهمن بم-كرمان

مدرسه استثنايي ساوجبلاغ-هشتگرد

مدرسه5كلاسه علامه طباطبائي ريگان بم-كرمان

 مدرسه قائم آباد-كرمان

مدرسه علامه حلي زرند-كرمان

مدرسه شهيد بزماني ريگان بم-كرمان

مدرسه رفيع آباد-كرمان

مدرسه راهنمايي شهيد حجيني نژاد-كرمان

 مدرسه راهنمائي كوثر فهرج و مدرسه ابتدائي شهداي مكه فهرج-كرمان

مدرسه راه دهشيب-كرمان

 مدرسه حسين آباد پشت رود نرماشير-كرمان

شرکت ها

استحکام و طول عمر

ادارات، شرکت ها، پتروشیمی ها، شرکت های ساختمانی و... به دلیل تردد و استفاده زیاد، از جمله متقاضیان فراوان برای درب های استیل پلاست که مناسب برای اتاق ها و سرویس های بهداشتی هستند  و درهای ضد سرقت و ضد حریق نودر طی سالهای اخیر می باشند مهمترین دلیل اقبال شرکت ها به درب های نودر را می توان استحکام و دوام عمر زیاد این نوع  درها نسبت به بقیه درهای موجود در بازار دانست.
همان طور که می دانید درب های شرکت نودر از ورقهای آهنی استیل پلاست(فلزی روکشدار) بهمراه  فوم فشره شده ساخته می شوند از جمله مزایای شاخص تولیدی های شرکت نودر مقاومت در برابر ضربه و عایق بودن در برابر صدا و حرارت و رطوبت را می توان ذکر نمود.
از خصوصیات بارز دیگر محصولات نودر ترکیب رنگ و طرح های فراوان بر اساس دکور و طراحی فضا می باشد.

 شركت بنيان- اردبیل

شركت گيلان پاتنگ- انزلی

مهمانسراي شركت نفت خرمكوشك- اهواز

شركت دارو سازي زكرياي تبريز- تبریز

شركت كاويان- تهران

شركت توفيق دارو- تهران

 شركت ماهان- تهران

شركت پرشين گلف- جزیره کیش

 شركت تجهيزات مدارس ايران- ساری

شركت پتروشيمي برزويه- عسلویه

طرح و توسعه شركت باريج اسانس- کاشان

 شركت عمراني پرديس آشيان سپهر- کنگان

شركت تعاوني مسكن- مشهد

شركت جهاد نصر خراسان- مشهد

شركت ايثارگران- یاسوج

شركت گاز- استان گیلان

شركت نفت- اهواز

شركت گاز- تبریز

شركت داروسازي ايران هورمن- تهران

 شركت برتر- تهران

 شركت فكور صنعت- تهران

شركت برنز- جاده مخصوص کرج

شركت مخابرات رشت- رشت

شركت تعاوني شباهنگ شهريار-شهریار

 شركت پرتو-کرج

 شركت باطري سازي نيرو-مشهد

هنرستان كار و دانش بم ( شركت كرمان زاويل)-کرمان

 شركت تيتكان-مشهد

 شركت بادگيرسازان ايساتيس-هرات

 شركت گاز شمال غرب- اردبیل

شركت ملي حفاري ايران- اهواز

شركت مديكس- تاکستان

 شركت ملي گاز ايران پروژه سراب- تبریز

 شركت اكو پارس- تهران

شركت سوپرپايپ- تهران

شركت واگن سازي تهران- تهران

شركت ملي گاز ايران- رشت

شركت شكرقند شاهرود- شاهرود

شركت نابان- قشم

 مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم ( شركت هزار پيمان)- کرمان

 شركت تجهيزات ساختماني- مشهد

 شركت گلستان- مشهد

هتل شركت نفت- مشهد

 شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل- ازدبیل

شركت تعاوني ايثارگران- اهواز

شركت فولاد- بندرعباس

شركت گاز منطقه 8- تبریز

شركت مخابرات- تهران

شركت داروسازي آريا- تهران

شركت گاز شهرستان جلفا- جلفا

شركت مخابرات- سمنان

 شركت نستله ايران- قزوین

شركت گاز كرمان- کرمان

شركت خوزستان سايه- کیانپارس

 شركت آب و فاضلاب مشهد- مشهد

 شركت شالده- مشهد

شركت فولاد يزد- یزد

بانک ها

 بانك كار آفرين- تهران

بانك سرمايه گذاري مسكن- اراک

 ساختمان ورزشگاه بانك مركزي- تهران

بانك مسكن- تهران

بانك صادرات- مشهد مقدس

بانك صادرات ایران- اصفهان

بانك ملت- تهران

بانك ملي- زنجان

بانك ملي-مشهد

بانك امين و بهداري- اصفهان

بانك مركزي امين- تهران

بانك مسكن- زنجان

 بانك پارسيان- کرمانشاه

 بانك سينا- اسلام شهر

 بانك مركزي- تهران

 مجتمع داوديه بانك مركزي- تهران

 بانك مسكن- کزمان

پارتیشن ها

دو موضوع بسیار مهم برای پیمکاران یکی اهمیت بهینه سازی فضای سرویس های عمومی و دیگری سهولت و سرعت در پیشرفت عملیات ساختمانی می باشد.

با توجه به چالش های فوق و بر اساس نیازمندی های پروژه های مختلف و بدست آوردن  مهارت در طراحی و تولید پارتیشن و انعطاف پذیری در متن بسیاری از پروژه ها و قدرت تامین انواع متریال موجب شده که مجموعه پارتیشن های نودر در تعامل با سازندگان مولد موفقیت های بسیاری باشند. می توان  به امکان تقسیم بندی مناسب، فاضلاب کشی، کف سازی و لوله کشی قبل از نصب پارتیشن ها کمک شایانی نماید.

در صورت نیاز طراحان و مشاوران، امکان تعبیه تاسیسات لوله کشی در داخل پارتیشن، قبل از تولید پانل ها نیز میسر می باشد. این مجموعه با تولید محصولاتی فاخر در بسیاری از پروژه های بزرگ حضوری مستمر و تاثیر گذار داشته است. سهولت در شستشو و ضد عفونی کردن کف و مقاوم بودن در برابر رطوبت و قابل شستشو بودن پارتیشنها از جمله دلایل اقبال زیاد مجموعه ها و شرکت ها به این محصول است.

پارتیشن ویلایی
پارتیشن برج تین
پارتیشن شرکت کاله
پارتیشن دانشگاه تهران
پارتیشن آزمایشگاه دانش
نصب پارتیشن آزمایشگاه دانش
پارتیشن آزمایشگاه دانش

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب- تهران

آزمایشگاه دانش- تهران

آسایشگاه معلولین کهریزک- تهران

بانک مرکزی ایران- تهران

برج بخارست- تهران

برج تین- تهران

دانشگاه علوم پزشکی- تهران

درمانگاه دارالشفاء امام حسین (ع)- تهران

رستوران های خیابانی پارک آب و آتش- تهران

شرکت رسانا کابل- تهران

شرکت کارخانه جات دارو پخش- تهران

مجتمع تجاری و اداری صدر-تهران

مدزسه آئین روشن-تهران

میجد بینائی-تهران

مسجد قدس شهرک غرب- تهران

گروه تولید پزشکی ورید- مشهد

مدرسه آیت ا...خوئی- مشهد

سایت انرژی اتمی- اصفهان

ایستگاه راه آهن شیراز،صفاشهر،اقلید و آباده- اصفهان-شیراز

شرکت کاله گوشتی- آمل

بیمارستان آیت ا...گلپایگانی- قم مقدس

موسسه خیریه مادر و کودک- رودبار

شرکت پرتو ناب الکترونیک- ساوه

سوشال بلوک شرکت نستله ایران- شهر صنعتی قزوین

توسعه حرم مطهر امام حسین (ع)- کربلا معلی

مجتمع خدماتی و رفاهی سیدالشهداء- کربلا معلی

مدرسه محمد بن مسلم- نجف اشرف

بیمارستان شرکت نفت جنوب عراق- بصره

بیمارستان ها

بیمارستان ها و مراکز درمانی

بیمارستان ها، درمانگاه، مراکز درمانی و... بخاطر بهره وری بالا، تردد زیاد مراجعین  و نیاز به محصول بادوام و با طول عمر زیاد ؛ از جمله متقاضیان فراوان برای درب های استیل پلاست که مناسب برای اتاق ها ی عمل، درهای بادبزنی که از دو طرف باز و بسته می شوند، اتاق های درمانی و اداری و سرویس های بهداشتی می باشند .

همان طور که می دانید درب های شرکت نودر از ورقهای آهنی استیل پلاست(فلزی روکشدار) بهمراه  فوم فشره شده ساخته می شوند از جمله مزایای شاخص تولیدی های شرکت نودر مقاومت در برابر ضربه و عایق بودن در برابر صدا و حرارت و رطوبت را می توان ذکر نمود.
از دیگر خصوصیات محصولات نودر ترکیب رنگ و طرح های فراوان بر اساس دکور و طراحی فضا وقابلیت نصب شیشه دید با هر ابعاد و اندازه ای بر روی لنگه می باشد.

درهای بیمارستانی شیشه دید
درب آی سی یو تاجیکستان
درب بیمارستان دانقره
در بادبزنی
درب رادیولوژی سرب دار ضد اشعه
درب ضد اشعه رادیولوژی
درب سرب دار و رادیولوژی
درب اتاق عمل بیمارستان بادبزنی
دربهای بادبزنی بیمارستانی
بیمارستان امیرالمومنین نجف اشرف
بیمارستان امام رضا(ع)
بیمارستان تبریز
چشم پزشکی نور
بیمارستان فرشچیان
بیمارستان پیوند بوعلی سینا
بیمارستان محک
بیمارستان رضوی مشهد
بیمارستان کیش

بیمارستان دی- تهران

بیمارستان زعیم- تهران

بیمارستان محک-تهران

درمانگاه دار الشفا- تهران

بیمارستان محب مهر- تهران

دانشگاه علوم پزشکی- تهران

بیمارستان دکتر خاتمی- تهران

بیمارستان خیریه الزهرا- تهران

بیمارستان حضرت زینب- تهران

درمانگاه خیریه امام علی- تهران

بیمارستان امام حسین(ع)- تهران

بیمارستان شهدای تجریش- تهران

بیمارستان چشم پزشکی بینا- تهران

بیمارستان خیریه سید الشهدا- تهران

بیمارستان خیریه صاحب کوثر- تهران

درمانگاه دارالشفاء امام حسین (ع)- تهران

درمانگاه خیریه امام موسی کاظم(ع)- تهران

بیمارستان تامین اجتماعی- خرم آباد، تاکستان

بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س)- تهران

بیمارستان دنا- شیراز

بیمارستان شفاء- سمنان

بیمارستان رهنمون- یزد

بیمارستان نمازی- شیراز

بیمارستان مهرگان- کرمان

بیمارستان امام رضا- مشهد

بیمارستان پارسیان- شهرکرد

بیمارستان بسکی- گنبد کاووس

بیمارستان بین المللی تبریز- تبریز

بیمارستان بین المللی آرمان- تهران

بیمارستان چشم پزشکی نور- تهران

بیمارستان و زایشگاه فلسفی- گرگان

ببیمارستان خیریه ولیعصر- خوزستان

بیمارستان آیت ا...گلپایگانی- قم مقدس

بیمارستان قلب وعروق فرشچیان- همدان

بیمارستان شرکت نفت جنوب عراق- بصره

بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا- شیراز

بیمارستان تخصصی امام علی(ع)- نجف اشرف

بیمارستان خیریه امیرالمومنین(ع)- نجف اشرف

هتل ها

هتل ها

مجموعه درهای هتلی(داخلی) نودر کاملاً فلزی بوده و از مواد ویژه پلی اورتان ساخته شده است. هتل ها برای ایجاد فضاهای آرامش بخش برای مجموعه های مختلف خود نیاز دارند که درها بهترین عایق صوتی و حرارتی را برای مجموعه خود ایجاد نمایند.

مجموعه شرکت نودر با استفاده از متریال ویژه، بهترین نوع درب های عایق صدا، گرما و سرما، گردو غبار و رطوبت را برای فضاهای مختلف هتل مانند: اتاق های هتل، سرویس و حمام، استخر، دفاتر کار و اداری، سالن های اجتماعات، خروج اضطراری و ... ارائه می نماید. این شرکت محصولات با ارزش تولید خود را با دقتی خاص به جزئیات و بالاترین کیفیت و ماندگاری برای مجموعه هتلها به ارمغان می آورد.

کیفیت و ظاهر متمایز درهای استیل پلاست نودر در طیف گسترده ای از رنگ و طرح اجازه می دهد تا هر پروژه، حتی خاص ترین آن، به پروژه ای منحصر به فرد تبدیل شود.

طبق قوانین برای به حداقل رساندن خطر گسترش آتش می بایست برای پله فرار ساختمانهای بلند مرتبه از درهای مقاوم آتش استفاده نمود. شرکت نودر با داشتن بیش از سی سال سابقه در ساختن این نوع درها گزینه مطمئن و مناسبی برای هتل ها می باشد.

درب سرویس هتل بین المللی قصر مشهد
درب سرویس هتل قصر جهان نطنز
درب هتلی بهمراه دستگیره کارتی
در اتاق هتل حیات شرق
درب هتل با قفل کارتی
در های داخلی هتل حیات شرق مشهد
در سرویس بهداشتی هتل قصر مشهد
درب سفید سرویس حمام هتل بین المللی قصر مشهد
درب اتاق هتل بشری مشهد
درب دستشویی هتل
درب سرویس به همراه گریل هواکش
در اتاق کانکت هتل
درب ضد حریق هتل
درب اتاق کانکت یک
درب هتل آپارتمان حیات شرق مشهد
درهای هتل بزگ تهران
درها هتل پارسیان کوثر
درهتل چمران شیراز
دربهای هتل صفائیه یزد
در های هتل فردوسی تهران
درب های هتل قصر جهان نطنز
در هتل قصر
در های هتل هما 2 مشهد
درب لابی ضد حریق
درب راهرو هتل حیات شرق مشهد
راهرو هتل آپارتمان بشری مشهد
درب اطاق هتل بشری

هتل اوين- تهران

هتل پارس- تهران

هتل استقلال- تهران

هتل فردوسي- تهران

هتل اميركبير- تهران

هتل اسپيناس- تهران

هتل بزرگ تهران- تهران

هتل حافظ- تهران

هتل کيميا- تهران

هتل رودكي- تهران

هتل گيلان- تهران

هتل دماوند- تهران

هتل مركزي ايران- تهران

هتل آپارتماني پارسي- تهران

هتل آپارتمان بشري- مشهد

هتل آپارتمان حیات شرق- مشهد

هتل آپارتمان کربلا- مشهد

هتل آپارتمان فرات- مشهد

هتل آپارتمان ابريشم- مشهد

هتل آپارتمان خوشبين- مشهد

هتل آپارتمان شوكت الدوله- مشهد

هتل آپارتمان امام جعفر صادق- مشهد

هتل آپارتمان صندوق بازنشستگان فولاد- مشهد

هتل اليزه- شيراز

هتل پاليز- شيراز

هتل چمران- شيراز

هتل شهر راز- شيراز

هتل کريم خان- شيراز

هتل دادگستري- شيراز

هتل پارسیان كوثر- اصفهان

هتل قصر جهان نطنز- اصفهان

هتل آزادي شاهين شهر- اصفهان

هتل پارتيا- گرگان

هتل بهار- زاهدان

هتل هما- مشهد

هتل قصر- مشهد

هتل روتانا- مشهد

هتل قصر طلائي- مشهد

هتل جنت- مشهد

هتل آپادانا- مشهد

هتل مشهد- مشهد

هتل اطلس - مشهد

هتل ميثاق- مشهد

هتل بهار- مشهد

هتل جهان- مشهد

هتل جواد- مشهد

هتل جم- مشهد

هتل آزادي- مشهد

هتل قدس- مشهد

هتل عدالت- مشهد

هتل سرشور- مشهد

هتل کيانا- مشهد

هتل هدي- مشهد

هتل ونك- مشهد

هتل نوين- مشهد

هتل شباهنگ- مشهد

هتل ثامن الامه- مشهد

هتل نجف اشرف- مشهد

هتل شركت نفت- مشهد

هتل بانک صادرات- مشهد

هتل الماس- قم

هتل پارسيان- قم

هتل اکسين- اهواز

هتل ائل گلي- تبريز

هتل گسترش- تبريز

هتل پارسیان صفائيه- يزد

هتل بزرگ كوهستان- بيرجند

error: Content is protected !!