ردیف ابعاد چهار چوب ابعاد لنگه درها
1 90 × 210 83 × 205
2 100 × 210 93 × 205
3 110 × 210 103 × 205
4 120 × 210 113 × 205