درب ضد حریق و مقاوم در برابر حریق سفید دستگیره پنیک
درب ضد حریق و مقاوم در برابر حریق دستگیره و آرام بند
درب ضد حریق و مقاوم در برابر حریق طوسی با دستگیره هندلی شیشه خور