دستورالعمل نصب چهارچوب

دستورالعمل نصب چهارچوب

برای نصب مطلوب و بدون نقص چهارچوب رعایت نکات زیر الزامی است:

 • قبل از کارگذاشتن چهارچوب حتماً از برابر بودن قطرهای ضربدری آن اطمینان حاصل شود.
 • هنگام نصب چهـارچوب از قـرار گرفتن آن در جهت صحیح از لحـاظ جهت بازشـو و بالا و پایین آن اطمینان حاصل کنید.
 • هنگام کار گذاشتن چهارچوب حتماً ضلع بالای آن ( کلاه چهارچوب ) با تراز کنترل شود.
 • قبل از تثبیت چهارچوب، تمام جهات آن از داخل بویژه دو ضلع جانبی حتماً با تراز و شاقول کنترل شود.
 • شاخهای تاشوی چهارچوبها حتماً به سمت بیرون خم شود تا اتصال چهارچوب به دیوار محکم گردد.
تراز و شاقول چهارچوب

برای جلوگیری از انحنای چهارچوب به سمت داخل هنگام نصب رعایت نکات زیر الزامی است:

 • درهنگـام ملات ریـزی برای جلوگیـری از احتمال انحنـای چهـارچوب به داخل ، حتماً قالب نصب |ــــــــــــــ| ارسـال شده را داخـل قابلمـه چهـارچوب قـرار دهید.
 • قالب نصب در داخل قابلمه چهارچوب با فشار قرار داده می شود و پس از ملات ریزی و سفت شدن آن از همان قالب برای چهارچوبهای هم اندازه دیگر استفاده شود.
 • پر کردن داخل چهارچوب با ملات ماسه و سیمان بتدریج و در سه مرحله انجام شود.
 • اگر چهارچوب آستانه دار باشد حتماً فضای زیر آستانه نیز از ملات پر شود.
 • برای جلوگیری از زنگ زدگی چهارچوب بهتر است برای پرکردن داخل آن از گچ استفاده نشود.
 • تذکر: به تعداد اندازه های مختلف چهارچوبهای سفارش شده ، قالب نصب ارسال می شود.

نحوه تثبیت چهارچوب نسبت به کف تمام شده و دیوار به شرح ذیل می باشد:

 • در دو طـرف پایین چهارچـوب علامت کف حک شده است حتماً به آن توجه شود.
 • این علامت انتهای لنگه در ، خط کف تمام شده و بادخور بین آنها را نشان می دهد.
 • خط کف حک شده روی چهارچوب باید با سطح کف تمام شده نهایی همسطح و همتراز باشد.
 • سطح تمام شده نهایی دیوار ، باید با لبه پشت چهارچوب برابر باشد.
 • بهتر است چهارچوب هم عرض دیوار انتخاب شود.
خط کف تمام شده و بادخور

برای نصب چهارچوب تمام درها ، به ویژه درهای با یراق آلات خاص رعایت موارد زیر الزامی است:

برای اینکه لنگـه درها بصورت  90  درجه کامل باز شود و برخورد دستگیـره پلاک ، آرام بند، قفل خروج اضطراری و سایر یـراق آلات نصب شده پشت «  در» با دیـوار مجـاور آن مشکلی ایجاد نکند لازم است که چهارچوب حداقل  10  سانتـی مترازکُنج دیوار فاصله داشته باشد.

آرام بند بر روی لنگه و چهارچوب
error: Content is protected !!