درهای رادیولوژی
درب سربدار

درهای رادیولوژی

درهای رادیولوژی با داشتن سرب داخل لنگه در و چهارچوب از انتشار اشعه های خطرناک دستگاه های رادیولوژی به بیرون ممانعت می کند.