در مقاوم آتش و ضد حریق دو لنگه شرکت نودر
در مقاوم آتش و ضد حریق دو لنگه سفید با دستگیره پنیک شرکت نودر
در مقاوم آتش و ضد حریق دو لنگه مشکلی شرکت نودر