بانك كار آفرين- تهران

بانك سرمايه گذاري مسكن- اراک

 ساختمان ورزشگاه بانك مركزي- تهران

بانك مسكن- تهران

بانك صادرات- مشهد مقدس

بانك صادرات ایران- اصفهان

بانك ملت- تهران

بانك ملي- زنجان

بانك ملي-مشهد

بانك امين و بهداري- اصفهان

بانك مركزي امين- تهران

بانك مسكن- زنجان

 بانك پارسيان- کرمانشاه

 بانك سينا- اسلام شهر

 بانك مركزي- تهران

 مجتمع داوديه بانك مركزي- تهران

 بانك مسكن- کزمان