مدرسه تفرش- اراک

 مدرسه يک کلاسه شيلوه عليا- اردبیل

 مدرسه امام- اصفهان

مدرسه دخترانه عصمت- اصفهان

مدرسه شهيد عبدالله پور- اصفهان

 مدرسه نجمه فلاورجان- اصفهان

 مدرسه ابومسلم روستاي ابراهيم آباد تدين نرماشير بم- بم

مدرسه شهيد زارع- بم

 مدرسه 10 كلاسه تنبك- بوشهر

 مدرسه 16 كلاسه مالك اشتر- بوشهر

مدرسه 6 كلاسه دوبره- بوشهر

مدرسه 9 كلاسه دهخدا گناوه- بوشهر

 مدرسه ارم گناوه- بوشهر

 مدرسه پيش دانشگاهي فدك دير- بوشهر

 مدرسه دير- بوشهر

 مدرسه راهنمائي خديجه كبري- بوشهر

 مدرسه راهنمايي زنده ياد محمد كردي- بوشهر

 مدرسه شهيدبرقي- بوشهر

مدرسه10كلاسه شهيد ميگلي نژاد- بوشهر

 مدرسه سرعين- پارس آباد

مدرسه راهنمايي طلوع آزادي- تهران

 مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار- رودبار

مدرسه آقاي برهاني- تهران

 مدرسه تامين اجتماعي- تهران

 مدرسه شهيد كلانتري- تهران

مدرسه نمونه مردمي وارثان نور- تهران

 مدرسه شبانه روزي خضراء- جیرفت

 مدرسه شبانه روزي زهكلوت رودبار- رودبار

 مدرسه ده كلاسه صادقيه سمنان- سمنان

 مدرسه محمود آباد سيرجان- سيرجان

مدرسه طالقاني شاهرود- شاهرود

 مدرسه 12 كلاسه عسلويه- عسلويه

مدرسه 10 كلاسه خدابخشي- قم

مدرسه توحيد- قم

 مدرسه شهرك مهديه- قم

مدرسه شهيد باهنر- قم

مدرسه اراج شهرك لويزان3 ارتش- کرج

سلف سرويس مدرسه شهيد مهدوي ماهان- کرمان

مدرسه 10 كلاسه فاطميه دانش زرند- کرمان

مدرسه 15 كلاسه نسيبه كرمان- کرمان

مدرسه 22بهمن روستاي عزيزآباد رستم آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه 3 كلاسه شهيد باهنر دهنو زمان آباد فهرج- کرمان

مدرسه 5 كلاسه رحمت آباد ريگان بم- کرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي كلات مالك قلعه گنج- کرمان

مدرسه 5 كلاسه شهيد قرني روستاي اسلام آباد زرند- کرمان

مدرسه 5 كلاسه غدير تورنج نرماشير- کرمان

مدرسه 6 كلاسه روستائي رضويه ريحانشهر- کرمان

مدرسه 9 كلاسه امام خميني(ره) بافت- کرمان

 مدرسه 9 كلاسه كارياب- کرمان

مدرسه 9كلاسه هاجربافت- کرمان

مدرسه استعداد هاي درخشان- کرمان

 مدرسه امام علي- کرمان

 مدرسه بنت الهدي سيرجان- کرمان

مدرسه جليل آباد قلعه گنج- کرمان

مدرسه حضرت فاطمه الزهرا(س) دهسرد بافت- کرمان

 مدرسه راهنمائي 9 كلاسه 15 خرداد بم- کرمان

مدرسه راهنمائي3كلاسه شهداء قوام آباد- کرمان

 مدرسه راهنمايي روستاي جوشان گلبافت كرمان- کرمان

مدرسه راهنمايي عصمتيه- کرمان

 مدرسه روستاي سلطان آباد ريگان- کرمان

 مدرسه سميه كرمان- کرمان

 مدرسه شبانه روزي تازه تاٌسيس- کرمان

 مدرسه شبانه روزي هاجر- کرمان

 مدرسه شهيد بهشتي- کرمان

مدرسه6كلاسه بلال رابر- کرمان

 مدرسه شهيد قدوسي قاسم آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه علويه- کرمان

 مدرسه كارو دانش ريگان- کرمان

 مدرسه كودكان استثنائي كرمان- کرمان

مدرسه هاجر ماهان- کرمان

ساختمان مدرسه-یزد

مدرسه روستاي صلوات-ازدبیل

 مدرسه سميه بم-بم

مدرسه 12كلاسه فاضل جمعي-بوشهر

 مدرسه 8 كلاسه امام حسن ديلم-بوشهر

مدرسه دخترانه حجاب-بوشهر

 مدرسه راهنمائي حضرت مريم عامري-بوشهر

مدرسه شهيد زنگي گناوه-بوشهر

 مدرسه- 10كلاسه نبوت-بوشهر

مدرسه 6كلاسه عفت-پارس آباد

مدرسه تزكيه-تاکستان

مدرسه آئين روشن-تهران

مدرسه راهنمايي شهيد مصطفي خميني جيرفت-جيرفت

 مدرسه شهيد نادري خليل آباد-سیرجان

مدرسه 12 كلاسه شهريار-شهريار

راين مدرسه شبانه روزي پروين اعتصامي-كرمان

مدرسه 22بهمن بم-كرمان

مدرسه 3 كلاسه حسين آباد نعيم آباد فهرج-كرمان

 مدرسه 9 كلاسه اختيارآباد كرمان-كرمان

مدرسه ابوذر محمد آباد رودشور ريگان بم ومدرسه يوسف آباد ريگان بم-كرمان

 مدرسه 9 كلاسه شهيد ايرامنش كرمان-كرمان

مدرسه 9كلاسه فلسطين رابر-كرمان

مدرسه امام صادق(ع) كرمان-كرمان

مدرسه بنت الهدي جيرفت-كرمان

 مدرسه توكلي راور-كرمان

مدرسه 3کلاسه بنياد آباد- ازدبیل

 مدرسه استثنائي طهماسبي- اصفهان

 مدرسه انديشه- اصفهان

مدرسه شهيد ابراهيم دادخواه- اصفهان

 مدرسه صداقت- اصفهان

 مدرسه دخترانه نجابت- برازجان

 مدرسه سجاديه بم- بم

 مدرسه راهنمائي- بندرعباس

مدرسه 12كلاسه ام البنين- بوشهر

 مدرسه 5 كلاسه شهيد زارعي- بوشهر

مدرسه 6 كلاسه شهيد فروتن- بوشهر

مدرسه 9 كلاسه شريعتي بر دستان- بوشهر

 مدرسه بهشتي دير- بوشهر

مدرسه جنت كاكلي- بوشهر

مدرسه راهنمائي 6 كلاسه گورك سادات- بوشهر

 مدرسه راهنمائي قدسي- بوشهر

 مدرسه راهنمايي شهيدفاتحي مجرد بادوله- بوشهر

مدرسه نمونه شبانه روزي- بوشهر

 مدرسه راهنمايي بیرجند- بیرجند

مدرسه مولوي- پارس آباد

 مدرسه 20 كلاسه يگانه منطقه2- تهران

مدرسه ادب- تهران

مدرسه روزبه- تهران

مدرسه مصلح الدين محمدي- تهران

مدرسه دخترانه پيام جيرفت- جیرفت

مدرسه كارو دانش- چهارمحال و بختیاری

 مدرسه صنايي- سمنان

مدرسه تربيت سيرجان- سیرجان

 مدرسه 12 كلاسه امام خميني- شاهرود

مدرسه علميه شوش- شوش

مدرسه امام خميني- قم

مدرسه ايتام امجدي- قم

 مدرسه خيريه- قم

مدرسه فضيلت- قم

مدرسه راهنمايي رسالت رابر- کرمان

خوابگاه مدرسه شبانه روزي عشايري رابر- کرمان

مدرسه 1 كلاسه علامه دهنويه كوه بادموئيه كرمان- کرمان

مدرسه 12 كلاسه حاج اكبر عرب نژاد زرند- کرمان

مدرسه 2 كلاسه حجر ابن عدي رودبار- کرمان

مدرسه 3 كلاسه حجرابن عدي رودبار- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه تفرشي- کرمان

مدرسه 5 كلاسه روستاي برج معاذ نرماشير- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه شهيد تاج آبادي- کرمان

 مدرسه 5 كلاسه عصمتيه نظام آباد نرماشير- کرمان

 مدرسه 5كلاسه پروين اعتصامي كوهبنان- کرمان

 مدرسه 6كلاسه نبوت ريحان شهر زرند- کرمان

مدرسه 9 كلاسه شاهد زرند- کرمان

 مدرسه 6 كلاسه مروست- یزد

 مدرسه امير كبير گلپايگان- اصفهان

 مدرسه سينما- اصفهان

 مدرسه صحيفه- اصفهان

 مدرسه شهيد بهشتي- تهران

مدرسه آيت الله شاه آبادي- تهران

 مدرسه دكتر حسابي- تهران

مدرسه شهيد لالي- تهران

مدرسه هفتم تير مدرس- تهران

 مدرسه داهوبي- زرند

 مدرسه علميه شادگان- شادگان

 مدرسه راهنمايي شهيد چمران- فرون آباد

 مدرسه امام موسي صدر- قم

 مدرسه حيدر آباد- قم

 مدرسه شهيد واعظي- قم

مدرسه ناصر ديوان- قم

مدرسه كودكان استثنائي بردسير-کرمان

 مدرسه نرجسيه – کار و دانش-کرمان

 مدرسه هيجده كلاسه امام خميني كرمان-کرمان

مدرسه خوشنويسان گلپايگان-گلپایگان

 مدرسه صابر-ورزده

ساختمان مدرسه – یزد

 مدرسه راهنمايي سمانه-یزد

مدرسه شهيد رفيع پور-اصفهان

مدرسه عصر انقلاب-اصفهان

مدرسه ايثار-اصفهان

مدرسه 6 كلاسه هلپه اي-بوشهر

مدرسه آزادگان اهرم-بوشهر

 مدرسه پيش دانشگاهي دكتر حسابي جم-بوشهر

 مدرسه راهنماي شهيد تهمتن باغك-بوشهر

مدرسه راهنمايي بوشهر-بوشهر

 مدرسه استقلال باغ بهادران-اصفهان

 مدرسه امام صادق-تهران

 مدرسه شهيد صياد شيرازي-تهران

راين مدرسه شبانه روزي پروين اعتصامي-كرمان

مدرسه 22بهمن بم-كرمان

مدرسه استثنايي ساوجبلاغ-هشتگرد

مدرسه5كلاسه علامه طباطبائي ريگان بم-كرمان

 مدرسه قائم آباد-كرمان

مدرسه علامه حلي زرند-كرمان

مدرسه شهيد بزماني ريگان بم-كرمان

مدرسه رفيع آباد-كرمان

مدرسه راهنمايي شهيد حجيني نژاد-كرمان

 مدرسه راهنمائي كوثر فهرج و مدرسه ابتدائي شهداي مكه فهرج-كرمان

مدرسه راه دهشيب-كرمان

 مدرسه حسين آباد پشت رود نرماشير-كرمان